Kan der gøres udlæg i en minoritetsaktiepost?

minoritetsaktiepost 3 tilbud
Rate this post

En sag om udskillelse af minoritetsaktiepost

I sagen U 1974.823 anerkendtes, at en minoritetsaktiepost i et familieaktieselskab, der var undergivet omsættelighedsbegrænsninger, kunne udtages delvis. For så vidt angår majoritetsposter bør udskillelse af en minoritetsaktiepost næppe anerkendes, medmindre denne undtagelsesvis vil kunne have en kurs, der svarer til majoritetskursen. l modsat fald vil opdelingen unægtelig have en forringelse af den anden ægtefælles stilling til følge.

Det synes derfor mest hensigtsmæssigt at antage, at majoritetsaktionæren må udtage hele posten eller afhænde hele posten. Udlæg til en ægtefælle kan ske, selv om værdien af det udlagte overstiger boslodden, men ægtefællen må dog i så fald betale det overskydende beløb til den anden ægtefælle kontant, jævnfør ægtefælleskifteloven § 64. Da det imidlertid ofte vil være særdeles vanskeligt at skaffe tilstrækkelige likvide midler ved lån eller på anden måde, er der ved bestemmelsen åbnet mulighed for, at skifteretten i særegne tilfælde kan bestemme, at beløbet kan afdrages med en af skifteretten fastsat rente, og mod en efter ægtefællernes formueforhold passende sikkerhed.

Henstandsordninger i erhvervsvirksomheder

En sådan henstandsordning er navnlig begrundet i hensynet til fortsættelse af en erhvervsvirksomhed, men kan tillige anvendes ved énfamilieshuse, indbo og arbejdsredskaber mv. Bortset fra erhvervsvirksomheder, vil navnlig den omstændighed, at børnene i det væsentlige skal opholde sig hos den udtagende ægtefælle, kunne indicere en afdragsordning for så vidt angår en fast ejendom, jævnfør til eksempel U 1972837. Det har været omdiskuteret, om der skal tages højde for kursen på et pantebrev ved minoritetsaktiepost, der udstedes som led i en afdragsordning, således at kursværdien svarer til det beløb, der skulle betales. Sker der ikke regulering, vil reglen tillige være en skævdelingsregel, der efter omstændighederne vil virke væsentlig stærkere end de øvrige. I skifteretspraksis er det vistnok almindeligt, at der foretages en vis kursregulering. 

Aktie- eller anpartsselskabsform ved minoritetsaktiepost

Bestemmelsen kan muligvis anvendes, selv om virksomheden har været drevet i aktie- eller anpartsselskabsform, når den dog har været drevet som enkeltmandsvirksomhed. l så fald er det aktierne eller anparterne, der er aktivet.

Arbejdsredskaber og andet erhvervsløsøre kan udlægges til den anden ægtefælle i det omfang, dette skønnes rimeligt af hensyn til fortsættelsen af erhvervet. Er de pågældende genstande af væsentlig betydning for den rådende ægtefælle, kan det næppe anses for rimeligt at udlægge dem til den anden ægtefælle.

Modtag 3 tilbud på advokat assistance – 100% gratis

Det er ganske problematisk at få løst din sag selv – indhent hellere tre holdbare tilbud. Beskriv din sag i tekstskemaet så Århus advokatfirmafirmaerne med det samme kan beslutte, om de har kvalifikationerne til at byde på advokatfirmaopgaven. Det tager mindre end 8 min at indlægge opgaven i advokatformularen og sende den ind. Slip for at betale mere end nødvendigt for en pålidelig advokat i 8000 Århus – Benyt i stedet advokatfirmatjenesten på 3advokat-tilbud.dk.

Mie Holmkvist, Aarhus: Jeg fandt med det samme 3 fremragende overslag og hyrede Boligadvokaterne i Jyllandsgården A/S til at klare opgaven “lejemål private” i Aarhus. Fuldstændig fantastisk platform. Opret sagen i detaljer så advokatfirmafirmaerne hurtigere kan vurdere, om de har mulighed for at lægge billet ind på din advokatfirmaopgave. Få for eks. besvaret denne slags advokat spørgsmål:

  • Skal vi dele vores pensioner, når vi bliver skilt?
  • Hvordan kan jeg blive nævning?
  • Jeg har gammel gæld i banken. Er den forældet?

Leave a Comment

(0 Comments)